Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

 

-Nazwa inwestycji (Numer i tytuł projektu): WND-RPLD.03.02.00-00-033/12

„Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym dziękizastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach"

 

 - Całkowita wartość projektu: 2.503.050,00 PLN 

  -  Kwota dofinansowania z EFRR: 1.193.527,50 PLN 

  -  Nazwa Beneficjenta:  JACEK JAKSA  

 

Zamówienie1

Zamówienie2

Zamówienie3

Zamówienie4

Zamówienie5

Protokół z wyboru oferty na dostawy

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego