Kierunek działalności firmy ma ścisły związek z doświadczeniami zawodowymi zdobytymi przez jej założyciela w czasie kilkunastoletniego pobytu w Holandii i pracy w przedsiębiorstwach działających w branży ogrodniczej. To właśnie tam, Jacek Jaksa zdobył wiedzę na temat pracy w szklarniach przemysłowych, a także nawiązał kontakty zawodowe wykorzystywane aktualnie w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemyślanej i konsekwentnej polityki marketingowej opierającej się na budowaniu marki firmy Jaksa, co skutkuje długofalowymi kontaktami handlowymi.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów i Pracowników zapewniamy, że:

·     Oszacowaliśmy i na bieżąco dokonujemy oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych

·     Utrzymujemy wysokie standardy i środki ochrony danych osobowych

·     Gwarantujemy wysoki poziom poufności i bezpieczeństwa powierzanych nam danych

 

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na firmę Barbara Jaksa z siedzibą w Piątkowisku 87; 95-200 Pabianice, przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, chcielibyśmy poinformować Państwa, iż:

  

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Barbara Jaksa z siedzibą w Piątkowisku 87; 95-200 Pabianice NIP 731-181-96-80, adres e-mail: biuro@jaksa.pl

 

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie podczas prowadzenia procesu rekrutacji, w okresie zatrudnienia, bądź 
w związku ze składaniem Państwu ofert handlowych, przygotowywaniem kalkulacji, kosztorysów, realizacją zleceń lub sprzedażą towarów lub usług.

 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. w celach związanych z: rekrutacją, zatrudnieniem oraz świadczeniem powierzanych nam usług zgodnych z profilem prowadzonej przez nas działalności.

 

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Urzędom Administracji Państwowej, ZUS, US, UKS, PIP, UP, COP, Bankom, Komornikom sądowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom obsługującym system informatyczny oraz firmom, na zlecenie których realizujemy usługi. Podmiotom tym są przekazywane dane osobowe tylko w zakresie, do którego są one uprawnione i wymaga tego realizacja określonego obowiązku lub zadania.  

Firmy otrzymujące od nas dane osobowe są zobligowane do ich ochrony i do ich wykorzystania tylko w celu dla jakiego zostały one przekazane.

 

V. Okres przechowywania danych

1. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1)    posprzedażowej obsługi klientów np. obsługi reklamacji,

2)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

3)   wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przechowywane przez okres trwania rekrutacja, ale nie dłużej niż przez 30 dni.

3. Dane osobowe pracowników – akta pracownicze są przechowywane przez okres 50 lat 

 

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do zebranych danych, które jej dotyczą oraz ma możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania
z prawem.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Zgodnie z art. 21 GDPR osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

 

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przysługujące osobie, której dane dotyczą, prawo do przesłania lub otrzymania swoich danych osobowych nie powinno nakładać na administratorów obowiązku prowadzenia lub wprowadzenia kompatybilnych technicznie systemów przetwarzania.

 

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe,chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.